Articles of association

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ιδρύεται στην Αθήνα Σωματείο με την επωνυμία “Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας και Εργαστηριακής Διαγνωστικής”, με έδρα την Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Η “Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας και Εργαστηριακής Διαγνωστικής” που θα αναφέρεται στη συνέχεια με τα αρχικά γράμματα σαν “Ε.Κ.Μ.Ε.Δ.” έχει δική της σφραγίδα, όπου κυκλικά αναγράφεται ο παραπάνω τίτλος και στο κέντρο το έτος ίδρυσης της. Η σφραγίδα αυτή μπαίνει σε όλα τα έγγραφα της ΕΚΜΕΔ.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Οι σκοποί της ΕΚΜΕΔ είναι οι εξής:

 • Η έκδοση κάθε μήνα ή κάθε δίμηνο ενός ενημερωτικού δελτίου με θέμα τις νεώτερες θεωρητικές και πρακτικές επιτεύξεις στη Κλινική Μικροβιολογία.
 • Να οργανώνει εκπαιδευτικές και ενημερωτικές επιστημονικές εκδηλώσεις όπως Διαλέξεις, Συμπόσια κ.α. μόνη ή σε συνεργασία με άλλες επιστημονικές ιατρικές Εταιρείες.
 • Να συνεργάζεται και να συμμετέχει στις επιστημονικές δραστηριότητές της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας καθώς και σε αυτές της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κλινικής Μικροβιολογίας.
 • Να ενισχύει με κάθε πρόσφορο τρόπο ακόμη και χρηματικά τις εμφανίσεις των επιστημονικών μελετών των μελών της στα τοπικά και διεθνή Συνέδρια.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Μέλη της ΕΚΜΕΔ γίνονται γιατροί με την ειδικότητα του μικροβιολόγου, που έχουν διδακτορική διατριβή ή έχουν δημοσιευμένες τουλάχιστο τρεις μελέτες σε ελληνικά περιοδικά και μία σε ξενόγλωσσο περιοδικό και μετά από αίτησή τους στo Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σχετικώς στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίαση του.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Δικαίωμα ψήφου και εκλογής στο Δ. Συμβούλιο και στην εξελεγκτική επιτροπή έχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της ΕΚΜΕΔ, εφ’ όσο έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ΕΚΜΕΔ.

ΑΡΘΡΟ 6ο

 • Κάθε μέλος μπορεί ελεύθερα να αποχωρήσει από την ΕΚΜΕΔ με απλή γραπτή δήλωση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο αποχωρών παύει να είναι μέλος από την επόμενη της μέρας που κοινοποίησε τη δήλωσή του στο Σωματείο.
 • Το Διοικ. Συμβούλιο αποφασίζει για την αποβολή μέλους από την ΕΚΜΕΔ για:
  • σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικ. Συμβουλίου
  • συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους της ΕΚΜΕΔ
  • καθυστέρηση των οικονομικών του υποχρεώσεων προς την ΕΚΜΕΔ επί δύο συνεχή έτη και
  • κάθε άλλη περίπτωση που θα υπάρξει σπουδαίος λόγος
  • Ο αποβαλλόμενος παύει να είναι μέλος της ΕΚΜΕΔ από την επόμενη της ημέρας που το Δ.Σ. αποφάσισε την αποβολή.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Η ΕΚΜΕΔ διοικείται από επταμελές Συμβούλιο του οποίου η θητεία διαρκεί τρία (3) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα της εκλογής του από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 8ο

 • Τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται μέσα στους τρεις πρώτους μήνες κάθε χρόνου. Έκτακτη Γεν. Συνέλευση γίνεται όταν το αποφασίσει το Δ.Σ. ή το ζητήσουν με έγγραφο τους το 1/4 των εγγεγραμμένων και ταμειακώς εντάξει μελών.
 • Η Γεν. Συνέλευση θεωρείται ότι έχει απαρτία όταν ο αριθμός των μελών που παρίστανται είναι ίσoς προς το 1/2 των ταμειακώς εντάξει μελών της Εταιρείας.
 • Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία της τακτικής Γεν. Συνέλευσης στην πρώτη συνεδρίαση, η Γ.Σ. συνέρχεται πάλι χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και στην ίδια ώρα της αντίστοιχης ημέρας της επόμενης εβδομάδας και θεωρείται σε απαρτία όσα και αν είναι τα παρόντα μέλη.
 • Ότι ισχύει για την απαρτία της τακτικής Γεν. Συνέλευσης, ισχύει και για την έκτακτη Γεν. Συνέλευση.
 • Για την τροποποίηση του Καταστατικού ή την διάλυση της ΕΚΜΕΔ από τη Γεν. Συνέλευση, απαιτείται ειδική απαρτία (παρουσία τoυ 1/3 των μελών) και ειδική πλειοψηφία (πλειοψηφία του 3/5 των ψnφωv των παρόντων).

ΑΡΘΡΟ 9ο

Στις αρμοδιότητες της Γεν. Συνέλευσης εκτός από τα θέματα που ορίζει ο νόμος και το καταστατικό ανήκουν και τα επόμενα:

 • Η έγκριση του ετήσιου οικονομικού απολογισμού του Δ.Σ. και του ετήσιου προϋπολογισμού.
 • Η Έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ.
 • Η έγκριση της ετήσιας έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 • Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. και ισαρίθμων αναπληρωματικών κάθε τρία (3) χρόνια.
 • Η εκλογή εξελεγκτικής επιτροπής και ισαρίθμων αναπληρωματικών μελών, που ελέγχει τα βιβλία και την διαχείριση.
 • Η τροποποίηση του Καταστατικού.
 • Η διάλυση του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 10ο

 • Τα μέλη της Ε.Κ.Μ.Ε.Δ. προσκαλούνται με προσκλήσεις από τον Πρόεδρό του Δ.Σ. 10 τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης και πέντε ημέρες πριν από την σύγκλιση έκτακτής Γεν. Συνέλευσης.
 • Στην πρόσκληση καθορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν στην ημερησία διάταξη.
 • Για την βεβαίωση της απαρτίας τα προσερχόμενα μέλη τόσο στις τακτικές όσο και στις έκτακτες Γεν. Συνελεύσεις, υπογράφουν κάθε φορά σε ειδική κατάσταση πού διατηρείται στο αρχείο.
 • Οι αποφάσεις στις Γεν. Συνελεύσεις παίρνονται ή με την ανάταση του χεριού ή με απάντηση μετά την εκφώνηση του ονόματος ή με μυστική ψηφοφορία. Η τελευταία εφαρμόζεται μόνον σε προσωπικά θέμα.
 • Τις εργασίες της Γ.Σ. διευθύνει 3μελές Προεδρείο που εκλέγέται από τα μέλη της. Η Γ.Σ. κατά την συνεδρίαση της για εκλογή Δ.Σ. εκλέγει και τριμελή Εφορευτική Επιτροπή όπως ειδικότερα προβλέπει το άρθρο 12.
  Μέχρι την εκλογή του Προεδρείου, χρέη Προέδρου της Γ.Σ. εκτελεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και αν απουσιάζει ή κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Το Δ.Σ. της ΕΚΜΕΔ είναι επταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρό, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και τρεις Συμβούλους.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Η εκλογή των 7 (επτά) μελών του Δ.Σ. και των τριών αναπληρωματικών, καθώς και των δύο (2) μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του ενός αναπληρωματικού, γίνεται με μυστική ψηφοφορία κάθε 3 χρόνια από την Τακτική Συνέλευση και με τον εξής τρόπο:
Το Δ.Σ. εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από όσα μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου (άρθρο 5) και από κατάλογο μελών που έχουν υποβάλει νόμιμα υποψηφιότητα. Κάθε ψηφοφόρος έχει το δικαίωμα να βάλει επτά (7) σταυρούς προτίμησης κατά ανώτατο όριο μπροστά από τα ονόματα επτά υποψηφίων.
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την εκλογή των μελών της εξελεγκτικής επιτροπής που ψηφίζονται χωριστά. Από τον κατάλογο των υποψηφίων μελών του Δ.Σ. εκλέγονται οι πρώτοι επτά που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Οι επόμενοι τρεις, κατά σειρά σταυρών προτίμησης είναι αναπληρωματικοί και καλούνται στο Δ.Σ. εάν στην διάρκεια της 3ετίας κενωθεί θέση σύμβούλου ή αντικατασταθεί μέλος τού Δ.Σ.
Η κατανομή των διαφορών αξιωμάτων του Δ.Σ. πραγματοποιείται με ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση του εκλεγέντος Δ.Σ.. Ανακατανομή των αξιωμάτων μπορεί να γίνει κατά το διάστημα της τριετίας εάν τούτο κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ.
Την διενέργεια των αρχαιρεσιών, την ανακήρυξη των εκλεγέντων μελών του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής επιτροπής και των αναπληρωματικών μελών, φροντίζει τριμελής επιτροπή που εκλέγεται με απλή πλειοψηφία και αποτελείται οπό μέλη που δεν έχούν βάλει υποψηφιότητα. Η επιτροπή αυτή συντάσσει το σχετικό πρακτικό σχετικά, με την διεξαγωγή και τα αποτελέσματα της εκλογής.

ΑΡΘΡΟ 13ο

 • Εάv κενωθεί θέση συμβούλου, την θέση του παίρνει ο πρώτος κατά σειρά αναπληρωματικός.
 • Σε όποιο μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις κατά σειρά συνεδριάσεις γίνεται σύσταση και στην συνεχεία διαγράφεται και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο

Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την διαχείριση του Δ.Σ. κάθε χρόνο τον μήνα Δεκέμβριο και υποβάλλει την έκθεση της στον Πρόεδρο του Δ.Σ. δέκα μέρες πριν από την σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γέν. Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 15ο

 • Το Δ.Σ. μετά την συγκρότηση του σε Σώμα παραλαμβάνει την διοίκηση από το απερχόμενο Δ.Σ.
 • Το Δ.Σ. διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις της ΕΚΜΕΔ.
 • Προετοιμάζει τα θέματα για τις Γενικές Συνελεύσεις.
 • Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
 • Το Δ.Σ. συνεδριάζει υποχρεωτικά κάθε 2 μήνες και έκτακτα όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί από 4 μέλη του Δ.Σ.
 • Το Δ.Σ. καλείται από τον Πρόεδρο.
 • Το Δ.Σ. έχει απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα από τα μέλη του.
 • Σε περίπτωση που απουσιάζει ο Πρόεδρος, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος και όταν ο τελευταίος απουσιάζει ο αρχαιότερος σύμβουλος.
 • Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας βαρύνει η ψήφος του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του.
 • Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης συντάσσονται από τον Γραμματέα και υπογράφονται από τα παρόντα στην συνεδρίαση μέλη. Η επικύρωση τους γίνεται στην επομένη συνεδρίαση. Επίσημα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών υπογράφει ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας.
 • Στα πρακτικά καταχωρούνται οι αποφάσεις του Δ.Σ. καθώς και η γνώμη ή πρόταση μέλους εάν αυτό ζητηθεί.
 • Το Δ.Σ. μπορεί να προσλάβει με απόφαση του υπάλληλο ή εισπράκτορα προσωρινά ή με χρονική σύμβαση και με καθορισμένη αντιμισθία για την διεκπεραίωση των γραμματειακών αναγκών, την είσπραξη συνδρομών ή άλλη οποιαδήποτε υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 16ο

 • Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., εκπροσωπεί μόνος, ή, μετά από απόφαση του Δ.Σ. μαζί με άλλα μέλη την ΕΚΜΕΔ σε oπoιαδηποτέ δικαστική ή άλλη Αρχή καθώς και σε κάθε τρίτο.
 • Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
 • Ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, παραλαμβάνουν με πρωτόκολλο από το απερχόμενο Συμβούλιο, την Σφραγίδα της ΕΚΜΕΔ, το βιβλίο των πρακτικών καθώς και κάθε άλλο στοιχείo που ανήκει στο Σωματείo.

ΑΡΘΡΟ 17ο

 • Ο Γραμματέας φυλάει την σφραγίδα της ΕΚΜΕΔ καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που ανήκει στο Σωματείο σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.3.
 • Εκτελεί τις εντολές του Δ.Σ., συντάσσει τα πρακτικά του, τα αντιγράφει ή έχει την επιμέλεια για την αντιγραφή τους από τον υπάλληλο στο ειδικό βιβλίο Πρακτικών που υπoγράφεται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο.
 • Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της ΕΚΜΕΔ και την υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο.
 • Διατηρεί μητρώο των μελών της ΕΚΜΕΔ και Πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.

 

ΑΡΘΡΟ 18ο

 • Ο Ταμίας μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του παραλαμβάνει με πρωτόκολλο από τον απερχόμενο Ταμία κάθε περιουσιακό στοιχείο της ΕΚΜΕΔ καθώς και τα σχετικά διπλότυπα των εισπράξεων και πληρωμών.
 • Ο Ταμίας φυλάει την χρηματική και την υπόλοιπη περιουσία της ΕΚΜΕΔ διατηρεί λογιστικά βιβλία εξόδων και εσόδων. Τα τελευταία προσυπογράφονται πάντοτε από τον Πρόεδρο. Ο Ταμίας ενημερώνει το Δ.Σ. για τα οικονομικά του Σωματείου και στο τέλος του οικονομικού έτους συντάσσει τον απολογισμό και συγχρόνως προετοιμάζει τον προϋπολογισμό του νέου έτους για να εγκριθεί από το Δ.Σ.
 • Είναι υπεύθυνος για κάθε είσπραξη, όπως του αντιτίμου της εγγραφής των ετησίων συνδρομών των μελών κλπ.
 • Χορηγεί τις αποδείξεις από τα διπλότυπα του Σωματείου με την υπογραφή του καθώς και εκείνη τoυ Προέδρόυ.
 • Κάθε πληρωμή πάνω από 5.000 δρχ. πρέπει να έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. και το ένταλμα να φέρει την υπογραφή του Ταμία και του Προέδρου.
 • Καταθέτει σε αναγνωρισμένη Τράπεζα, που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. ποσά που ξεπερνούν τις 20.000 δρχ. Οι αναλήψεις γίνονται μόνον από τον Ταμία ή τον Πρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 19ο

 • Πόροι της ΕΚΜΕΔ είναι:
  • οι ετήσιες συνδρομές των μελών, και
  • οι τυχόν, δωρεές
 • Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία του μεταβιβάζεται όπου αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Τα μέλη της ΕΚΜΕΔ, έχουν υποχρέωση να πληρώνουν το αντίτιμο της ετήσιας συνδρομής όπως αυτά καθορίζονται από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Το Σωματείο μπορεί να διαλυθεί οποιαδήποτε στιγμή με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης των μελών του, και με τους όρους της παραγρ. 5 του άρθρου 8 ή σε περίπτωση που τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από 10.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Ότι δεν προβλέπεται στο Καταστατικό αυτό ρυθμίζεται σύμφωνα με τον νόμο με απόφαση του Δ.Σ.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 23o

Πρώτα συλλογικά Όργανα
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και η πρώτη Εξελεγκτική Επιτροπή που η θητεία τους λήγει την ημέρα του 1989 που η Γενική Συνέλευση θα εκλέξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την νέα Εξελεγκτική επιτροπή, θα εκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μέσα σε τρεις μήνες από την κατά το νόμο σύσταση της ΕΚΜΕΔ.

ΑΡΘΡΟ 24o

Πρώτο Οικονομικό Έτος
Το πρώτο οικονομικό έτος αρχίζει τη μέρα της σύστασης του Σωματείου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1987.

ΑΡΘΡΟ 25o

Πρώτο Πρόγραμμα – Πρώτος Προϋπολογισμός
Αμέσως μετά τη σύσταση του Συλλόγου θα συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση για να εγκρίνει το πρόγραμμα δράσης και τον προϋπολογισμό του 1986.

ΑΡΘΡΟ 26o

Μέχρι νεώτερη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 20 η ετήσια συνδρομή των μελών θα είναι δραχμές.

ΑΡΘΡΟ 27o