Officers of the Society

President Loukia Zerva
Vice President Stylianos Chatzipanagiotou
Secretary General Maria Kanellopoulou
Secretary  Efstathia Perivolioti
Treasurer  Sofia Tsiplakou
Members  Genovefa Chronopoulou-Maria Papadimitriou
Deputy Members  Stavroula Antonopoulou-Aikaterini Tarpatzi-Theano Panagea
Election Committee  Eleni Alexandrou-Athanasouli-Anastasios Doudoulakakis
Deputy Member  Konstantinos Tsiveriotis