2 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6-7 Δεκεμβρίου 2019

Screen Shot 2019-12-11 at 14.50.09

2 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6-7 Δεκεμβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

HELLENIC BIOSAFETY SOCIETY

2o Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

6-7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Αθήνα, Εθνικό ‘Ιδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)

Χορήγηση οκτώ (8) Μονάδων Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Preliminary_Prog_Biosafety_27-11-19(2)