Period B / Volume 21 / No 3 / July – September 2016

PERIODIKOEKMED_3_2016

Period B / Volume 21 / No 3 / July – September 2016

CONTENTS

Guest Editors: E-T. Piperaki and E. Perivolioti

EDITORIAL PAGE
• Focus on Parasitology
E-T. Piperaki, E. Perivolioti

REVIEWS

  • Diagnosis of malaria K. Tzanetou
  • Εxamination of fecal specimens for parasites (Ova and Parasites examination): review and commonly encountered problems
    E-T. Piperaki
  • Ectoparasites commonly encountered in clinical practice: Sarcoptes scabiei, Pediculus humanus and Phthirus pubis
    A-D. Panopoulou, A. Ieronymaki, S-E. Chryssou
  • Rapid diagnostic tests in Parasitology: antigen and an body detection (Plasmodium spp., Leishmania spp., Wuchereria bancro i, Entamoeba histoly ca, Giardia intes nalis, Cryptosporidium spp.) K-S. Chatzigeorgiou
  • Molecular diagnosis of parasi c diseases G. Spanakos

 

DOWNLOAD OUR JOURNAL HERE:

EKMED_JOURNAL_2016_3