Οδηγίες προς Συγγραφείς

Παρακαλούνται οι Συγγραφείς πριν την υποβολή οποιασδήποτε εργασίας να συμβουλεύονται τις παρακάτω οδηγίες:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Η «Εφαρμοσμένη Κλινική Μικροβιολογία και Εργαστηριακή Διαγνωστική» εκδίδεται κάθε τρίμηνο από την Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας και Εργαστηριακής Διαγνωστικής και έχει στόχο την ενημέρωση και συνεχή εκπαίδευση των Ελλήνων Βιοπαθολόγων σε θέματα Κλινικής Μικροβιολογίας και Εργαστηριακής Διαγνωστικής γενικότερα. Για το σκοπό αυτό δημοσιεύονται σε αυτό τα ακόλουθα:

 

1.Ανασκοπήσεις: Αναλυτικές παρουσιάσεις με σύγχρονη βιβλιογραφία, όπου αναφέρονται πρόσφατες εξελίξεις ή συνοψίζονται τα αποτελέσματα σειράς μελετών σε θέματα Κλινικής Μικροβιολογίας, Εργαστηριακής Αιματολογίας, Κλινικής Χημείας και Εργαστηριακής Ανοσολογίας. Τις ανασκοπήσεις υπογράφει ένας ή το πολύ δύο συγγραφείς. Η έκταση του άρθρου, μη συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 10.000 λέξεις και η βιβλιογραφία τις 60 -70 αναφορές.

 

2.Ερευνητικές εργασίες: Μελέτες πρωτότυπες και πρωτοδημοσιευμένες καθαρά εργαστηριακές, μικτές κλινικοεργαστηριακές ή επιδημιολογικές, προοπτικές ή αναδρομικές, πρέπει να βασίζονται σε ερευνητικό πρωτόκολλο και να περιγράφεται αναλυτικά η μεθοδολογία τους. Η έκταση των ερευνητικών εργασιών, μη συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας, να μην υπερβαίνει τις 5.000 λέξεις, καθώς και 4-5 πίνακες ή σχήματα, και το σύνολο των βιβλιογραφικών αναφορών να μην υπερβαίνει τις 35.

 

3.Άρθρα σύνταξης: Βραχείες ανασκοπήσεις ή απόψεις σε επίκαιρα θέματα από τα μέλη του Δ.Σ. ή τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής. Η έκταση του άρθρου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 1.000 λέξεις και τις 10 βιβλιογραφικές παραπομπές.

 

4.Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Περιπτώσεις σπάνιες ή με ενδιαφέρουσα εργαστηριακή διάγνωση. Γράφονται από Βιοπαθολόγους με συμμετοχή κλινικών ιατρών (μέχρι 6 συγγραφείς). Αφορούν περιπτώσεις που η διάγνωσή τους έγινε κυρίως από το Εργαστήριο. Η έκταση των εργασιών να είναι έως 1.500 λέξεις, και η βιβλιογραφία να περιέχει έως 15 αναφορές. Επίσης μπορούν να περιλαμβάνονται έως 2 πίνακες ή σχήματα.

 

5.Τεχνικές – Μεθοδολογία: Ενημερωτικά άρθρα στη διαγνωστική αξία νέων μεθόδων, περιγραφή νέων εφαρμόσιμων τεχνικών και μεθόδων ελέγχου ποιότητας. Η έκταση του άρθρου να μην υπερβαίνει τις 1.500 λέξεις και η βιβλιογραφία να περιλαμβάνει έως 15 αναφορές.

 

6.Σεμινάρια – στρογγυλά τραπέζια: Ολόκληρο το θέμα ενός Σεμιναρίου ή Στρογγυλού Τραπεζιού, εφόσον έχει ζητηθεί γραπτό κείμενο, σύμφωνα με τις οδηγίες του περιοδικού και ειδική βιβλιογραφία.

 

7.Επιστημονικές ειδήσεις: Κριτική ή παρουσιάσεις βιβλίων, συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων εργασιών ή συνεδρίων, πρακτικά συνεδρίων υπό μορφή περιλήψεων ή ανακοινώσεις επιστημονικών συναντήσεων ή συνεδρίων.

 

8.Επικοινωνία με τους αναγνώστες: Επιστολές προς τη σύνταξη, που περιλαμβάνουν κρίσεις, παρατηρήσεις ή ερωτήματα επί δημοσιευμένων μελετών.

 

9.Μελέτες δημοσιευθείσες σε ξενόγλωσσα περιοδικά: μπορούν να γίνουν δεκτές προς αναδημοσίευση σε ελληνική μετάφραση, συνοδευόμενες με τα έγγραφα που προβλέπονται στη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Γίνονται δεκτές εργασίες μόνο στην ελληνική γλώσσα. Η γλώσσα πρέπει να είναι ομοιογενής, δημοτική, μονοτονική. Το κείμενο της εργασίας υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς τον υπεύθυνο της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού και τον υπεύθυνο της Γραμματειακής Υποστήριξης της Εταιρείας. Χρησιμοποιείται επεξεργαστής κειμένου (Microsoft Word ή οποιοσδήποτε άλλος ορίζεται από το περιοδικό), με διπλό διάστιχο, σε διαστάσεις Α4 210×297 και περιθώριο 2,5 cm. Στο ίδιο έγγραφο πρέπει να περιλαμβάνονται και οι πίνακες με χρήση του επεξεργαστή κειμένου (όχι ως εικόνες). Συνοδές εικόνες επισυνάπτονται υπό μορφή ανεξάρτητων αρχείων εικόνων, τύπου TIFF ή JPEG ή PNG ή όποιου άλλου ορίζεται από το περιοδικό, σε υψηλή ανάλυση, τουλάχιστον 300 dpi.

Η αποστελλόμενη εργασία θα πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή, ενυπόγραφη από τον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Στην επιστολή θα πρέπει να δηλώνεται, ότι όλοι οι συγγραφείς συμφωνούν για τη δημοσίευση και ότι η εργασία ή σημαντικό μέρος αυτής δεν έχει ξαναδημοσιευθεί. Επισημαίνεται ότι ως συγγραφείς ενός άρθρου θεωρούνται μόνο άτομα συμμετέχοντα στο σχεδιασμό και στην πραγματοποίηση της μελέτης, κατά τα οριζόμενα στις οδηγίες της Διεθνούς Επιτροπής Συντακτών Ιατρικών Περιοδικών (International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE). Όλοι οι κατονομαζόμενοι συγγραφείς θεωρούνται εξίσου υπεύθυνοι για τη δημοσιευμένη μελέτη. Επίσης απαραίτητο είναι να αναφέρεται τυχόν σύγκρουση συμφερόντων ή οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια, κατά τις οδηγίες της ICMJE (www.icmje.org/conflicts-of-interest). Για υλικό που περιλαμβάνεται σε περιορισμούς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright), πρέπει ρητά να αναφέρεται από ποιόν και με ποιο τρόπο δόθηκε η άδεια χρήσης. Πίνακες και εικόνες από βιβλία ή από δημοσιευμένες μελέτες πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφη χορήγηση άδειας αναδημοσιεύσεως από το συγγραφέα ή τον εκδότη.

Σε περιπτώσεις ερευνών παρεμβατικού τύπου πρέπει να αποστέλλεται και έγκριση από την Επιτροπή Βιοηθικής του Ιδρύματος ή τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Πρέπει να χρησιμοποιούνται χωριστές σελίδες για κάθε ένα κεφάλαιο: 1) Σελίδα τίτλου, 2) Περίληψη στην ελληνική – λέξεις ευρετηρίου, 3) Περίληψη στην αγγλική – λέξεις ευρετηρίου, 4) Κυρίως κείμενο της εργασίας, 5) Πίνακες, 6) Εικόνες, 7) Λεζάντες εικόνων, 8) Ευχαριστίες, 9) Βιβλιογραφία.

Γράφονται τα εξής:

 

Τίτλος της μελέτης. Να είναι σύντομος (όχι πάνω από 10 λέξεις), χωρίς συντμήσεις λέξεων. Μπορεί να υπάρχει και υπότιτλος. Πλήρες ονοματεπώνυμο κάθε συγγραφέα (μικρό όνομα και επίθετο στην ονομαστική), Ίδρυμα, Εργαστήριο ή Κλινική όπου πραγματοποιήθηκε η μελέτη.

 

Όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) του υπεύθυνου συγγραφέα για αλληλογραφία. Ημερομηνία υποβολής της μελέτης.

 

Περίληψη στην Ελληνική γλώσσα. Περιλαμβάνει, εν συντομία, το σκοπό, το υλικό, τις μεθόδους, τις τεχνικές, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Η έκτασή τους πρέπει να είναι μεταξύ 200 και 300 λέξεων. Για τις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις και τεχνικές-μεθοδολογία η περίληψη δεν πρέπει να ξεπερνά τις 100 λέξεις.

 

Λέξεις ευρετηρίου. Τρεις έως επτά λέξεις, αναγράφονται μετά την περίληψη. Οι λέξεις ευρετηρίου αποδίδονται στα ελληνικά σύμφωνα με το ΙΑΤΡΟΤΕΚ (MeSH-Hellas, Βιοϊατρική ορολογία).

 

Περίληψη στην Αγγλική γλώσσα. Αναγράφεται σε όλες τις μελέτες με 200-400 λέξεις. Γράφεται στα αγγλικά το/τα ονόματα του συγγραφέα, ο τίτλος του άρθρου και το Ίδρυμα και Τμήμα προέλευσης. Μετά την περίληψη αναγράφονται 3-7 λέξεις ευρετηρίου στην αγγλική γλώσσα, που πρέπει να αντιστοιχούν στους διεθνείς όρους του Index Medicus.

 

Το κυρίως κείμενο. Οι ερευνητικές εργασίες αποτελούνται συνήθως από τα εξής κεφάλαια: Εισαγωγή, Υλικό και Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συζήτηση. Ειδικά για τις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, αυτές παρουσιάζονται ως εξής: Εισαγωγή, Περιγραφή περίπτωσης, Συζήτηση. Στις ανασκοπήσεις χρησιμοποιείται κεφαλαιοποίηση ανάλογη με τις ανάγκες του θέματος.

Η εισαγωγή περιλαμβάνει τις απαραίτητες βιβλιογραφικές παραπομπές και αναφέρει το λόγο για τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εργασία.

Στη μεθοδολογία περιγράφεται το πρωτόκολλο, με βάση το οποίο εξελίχθηκε η έρευνα. Αναφέρονται λεπτομερώς ο τρόπος επιλογής ασθενών ή οποιουδήποτε υλικού, καθώς και η μέθοδος που εφαρμόστηκε, ώστε η ίδια έρευνα να μπορεί να αναπαραχθεί από μελλοντικούς ερευνητές. Στην περίπτωση ερευνών που αφορούν σε ανθρώπους, πρέπει να τονίζεται ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε με βάση τη διακήρυξη του Ελσίνκι (1975). Οι φαρμακευτικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη πρέπει να αναφέρονται με τη χημική ονομασία τους. Χρησιμοποιούνται οι μονάδες μέτρησης του διεθνούς συστήματος μονάδων (Système International) ή τα πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσιά τους και αναγράφονται με τις διεθνώς αποδεκτές συντομογραφίες τους. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την αναφορά στη στατιστική μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε.

Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, ολοκληρωμένα αλλά σύντομα. Όσα αναφέρονται σε πίνακες δεν επαναλαμβάνονται στο κείμενο.

Στη συζήτηση περιγράφονται τα τελικά συμπεράσματα, καθώς και οι προοπτικές που διανοίγονται με τα αποτελέσματα της μελέτης. Δεν επαναλαμβάνονται όσα έχουν αναφερθεί στα αποτελέσματα. Επίσης, μπορεί να γίνει σύγκριση με τα αποτελέσματα άλλων, ομοειδών εργασιών. Συνδέονται τα αποτελέσματα με τους στόχους της μελέτης, αποφεύγονται όμως αυθαίρετα συμπεράσματα, τα οποία δεν προκύπτουν από τα αποτελέσματα της εργασίας.

 

Πίνακες. Γράφονται ο καθένας σε ξεχωριστή σελίδα, αριθμούμενοι με συνεχόμενους αραβικούς αριθμούς. Η λεζάντα πρέπει να γράφεται στο άνω μέρος της αντίστοιχης σελίδας, και να είναι σαφής, ώστε να μην χρειάζεται να ανατρέχει κανείς στο κείμενο για να καταλάβει το περιεχόμενό του. Οι στήλες να έχουν κάθε μία μια σύντομη επικεφαλίδα. Στο κάτω μέρος του πίνακα γράφονται επεξηγήσεις των συντομογραφιών και σημείων που σημειώθηκαν στο κείμενο του πίνακα. Να αποφεύγονται οι κάθετες γραμμές στα όρια των κελιών. Η έκταση κάθε πίνακα δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μία σελίδα.

 

Εικόνες. Εικόνες λέγονται όλα τα σχήματα, διαγράμματα, φωτογραφίες κλπ. Αριθμούνται με συνεχόμενους αραβικούς αριθμούς. Οι λεζάντες όλων των εικόνων γράφονται μαζί σε μία ξεχωριστή σελίδα. Οι φωτογραφίες παρατίθενται σε γυαλιστερό χαρτί σε πρωτότυπη εκτύπωση (όχι φωτοαντίγραφα). Όλες οι εικόνες και οι πίνακες πρέπει να αναφέρονται στο κείμενο με τους αριθμούς τους.

 

Ευχαριστίες. Ευχαριστίες προς τα άτομα που διευκόλυναν τη μελέτη με οποιοδήποτε τρόπο, όπως μέσω οικονομικής ενίσχυσης ή μέσω παραχώρησης εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, βιολογικών δειγμάτων, αναλώσιμων ή αντιδραστηρίων και μόνο εφόσον έχουν εγκρίνει τη συμμετοχή τους στη μελέτη.

 

Βιβλιογραφία. Ακολουθείται το διεθνές σύστημα Vancouver. Στο κείμενο αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς, ως εκθέτες, με τη σειρά που εμφανίζονται. Στον κατάλογο βιβλιογραφίας γράφονται με τη σειρά που εμφανίστηκαν στο κείμενο, με τους ίδιους αριθμούς.

Προκειμένου για δημοσιευμένα άρθρα περιοδικών, πρώτα αναγράφεται το επώνυμο, ακολουθούν τα αρχικά του μικρού ονόματος (χωρίς τελείες), κόμμα, τα ονόματα των άλλων, μέχρι 6 συγγραφέων. Οι πέραν των 6 συγγραφείς δεν αναγράφονται αλλά σημειώνονται με «et al.» για τις ξένες και «και συν.» για τις ελληνικές μελέτες. Ακολουθεί ο τίτλος της μελέτης, ο τίτλος του περιοδικού με την αποδεκτή συντομογραφία του κατά το Index Medicus χωρίς τελείες και σε πλάγια γραφή, το έτος, ο τόμος, η πρώτη και η τελευταία σελίδα της δημοσίευσης. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές που αναφέρονται σε άρθρα που δημοσιεύθηκαν σε ελληνικά περιοδικά, γράφονται με ελληνικούς χαρακτήρες. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται όνομα συγγραφέως (π.χ. άρθρα συντάξεως περιοδικών) μπαίνει για ξένες μελέτες η λέξη «Αnonymous» και για ελληνικές μελέτες η λέξη «Ανώνυμος», ακολουθεί ο τίτλος της μελέτης, το περιοδικό, το έτος, ο τόμος και οι σελίδες. Εργασίες που έγιναν δεκτές για δημοσίευση σε περιοδικό αλλά δεν δημοσιεύθηκαν ακόμη, μπορούν να αναφερθούν στη βιβλιογραφία με τη σημείωση «υπό δημοσίευση», μετά τη συντομογραφία του περιοδικού.

Προκειμένου για ηλεκτρονικά περιοδικά που δεν έχουν σελιδοποίηση, αναφέρεται μετά τη συντομογραφία του τίτλου ο κωδικός DOI (Digital Object Identifier). Στην αναφορά βιβλιογραφίας που προέρχεται από το διαδίκτυο, πρέπει να αναφέρεται η ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς και η ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης στην ιστοσελίδα.

Για συγγράμματα αναφέρονται κατά σειρά το επώνυμο του συγγραφέα, το αρχικό του μικρού του ονόματος χωρίς τελεία, ο τίτλος του κεφαλαίου, ο αριθμός έκδοσης (εφόσον υπάρχουν περισσότερες της μίας εκδόσεις) ο εκδότης, ο τίτλος του βιβλίου, η πόλη και το έτος έκδοσης και τέλος οι αριθμοί των σελίδων που αντιστοιχούν στην αναφορά.

Μελέτες που δημοσιεύονται στα Πρακτικά Συνεδρίου μπορούν να περιληφθούν στη βιβλιογραφία, αναφέροντας το όνομα του α’ συγγραφέα, το αρχικό του μικρού του ονόματος, τον τίτλο του συνεδρίου, τον τόπο και το έτος διεξαγωγής του και τον αριθμό σελίδας των Πρακτικών. Δεν περιλαμβάνονται περιλήψεις μελετών από το Πρόγραμμα Συνεδρίου, προφορικές ανακοινώσεις και ομιλίες.

 

Διαδικασία κρίσης και έκδοσης

Διόρθωση από τους συγγραφείς πραγματοποιείται μία φορά μετά τη διαδικασία της κρίσης από δύο κριτές και την αποδοχή προς δημοσίευση από τη Συντακτική Επιτροπή. Η διόρθωση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των κριτών και αποκλείονται αυθαίρετες τροποποιήσεις. Σε περίπτωση που απορρίπτονται οι παρατηρήσεις των κριτών, ο υπεύθυνος για την επικοινωνία συγγραφέας οφείλει να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αιτιολόγηση των αντιρρήσεων των συγγραφέων.