Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Λουκία Ζέρβα
Αντιπρόεδρος Ευαγγελία Λεμπέση
Γενική Γραμματέας Eυσταθία Περιβολιώτη
Ειδική Γραμματέας Κυριακή Τρυφινοπούλου
Ταμίας Φεβρωνία Κολονίτσιου
Τακτικά Μέλη Ευαγγελία-Θεοφανώ Πιπεράκη & Μάρθα Νέπκα