Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Λουκία Ζέρβα
Αντιπρόεδρος Ευαγγελία Λεμπέση
Γενική Γραμματέας Eυσταθία Περιβολιώτη
Ειδική Γραμματέας Φεβρωνία Κολονίτσιου
Ταμίας Καλλιόπη- Σταυρούλα Χατζηγεωργίου
Τακτικά Μέλη Ευαγγελία-Θεοφανώ Πιπεράκη & Κυριακή Τρυφινοπούλου